RegulaminREGULAMIN
 

korzystania z usług serwisu www.wyjazdyrowerowe.pl 

 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wyjazdyrowerowe.pl.

2. Serwis www.wyjazdyrowerowe.pl (dalej: Agent turystyczny) działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz.2268 z późn. zm.), tj. jako przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki oraz na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem Agenta turystycznego są zawierane między Użytkownikiem a Usługodawcą na rzecz którego działa Agent turystyczny.

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Regulamin - Regulamin korzystania z usług serwisu www.wyjazdyrowerowe.pl;
b) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wyjazdyrowerowe.pl;
c) Administrator - Wiktor Nowak FLY ACTIVE z siedzibą w Krakowie, ul.Kantorowicka 42, 31-763 Kraków, tel. 792 175 665, mail: biuro@wyjazdyrowerowe.pl, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 678-308-10-28, oraz REGON 123077964.
d) Usługodawca – organizator turystyki lub inny przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne na rzecz którego działa Agent turystyczny;
e) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu www.wyjazdyrowerowe.pl. 

5. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agent turystyczny:

a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE;
d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f) aktywne konto e-mail.

6. Serwis www.wyjazdyrowerowe.pl umożliwia przeglądanie informacji o propozycjach wyjazdów (zaproszeniach do zawarcia umowy) poprzez udostępnienie opisów i informacji związanych z przeglądanymi propozycjami.


II. Rezerwacja

1. Prezentowane na stronie internetowej www.wyjazdyrowerowe.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych wskazanych w przedstawionych na stronie serwisu propozycjach, powinien wypełnić i wysłać formularz zainteresowania dostępny przy opisie danej propozycji.

3. Formularz zainteresowania jest przesyłany przez Agenta turystycznego niezwłocznie, nie później niż w okresie 48h (uwzględniając dni robocze), do Usługodawcy.

4. Usługodawca w oparciu o otrzymany formularz rezerwacyjny kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym celem złożenia oferty wynikającej z formularza rezerwacyjnego.

5. Do zawarcia umowy dochodzi wyniku przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika.


III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu.

2. Administrator, uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników niezbędnych do Świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:  imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru PESEL, oraz adresu zameldowania.

3. Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożenia.

4. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:

a) zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem
b) dalszej rezerwacji i spraw administracyjnych
c) przesyłania Informacji handlowych dla Użytkownika „newsletter”

5. Wysyłając formularz zapytania lub rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach administracyjnych przez Administratora .

6. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.


IV. Mechanizm Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w zakładce Polityka Prywatności.


V. Otrzymywanie Informacji handlowych („newsletter”)

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie „newslettera”, czyli wiadomości przesyłanej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje handlowe. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora jest bezpłatne.

2. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” jest dobrowolne i oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych w postaci e-mail.

3. Zapisanie się do „newslettera” polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu e-mail we wskazane pole w oknie „newsletter”  oraz kliknięcie „zapisz się”.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wypisania się z „newslettera” poprzez wejście na podany link: http://www.wyjazdyrowerowe.pl/newsletter/wypisz/ , wpisaniu swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku "wypisz".

5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.


VI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą e-mail. W obydwu przypadkach powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. Przy formie pisemnej powinna być złożona na adres siedziby Administratora.

3. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące umów zawartych z Usługodawcami powinny być składane stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą.


VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.wyjazdyrowerowe.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według kodeksu postępowania cywilnego.